Share

อ.ปริญญา หอมเอนก และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ให้สัมภาษณ์รายการเวทีประเทศไทย ช่อง NBT

5 ตุลาคม 2554