บมจ . หลักทรัพย์ บัวหลวง (Bualuang Securities) ได้เชิญ อ.ปริญญา เป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตร Information Security Awareness Training ให้กับผู้บริหาร ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย - 18/6/48