5198
ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร Certified Ethical Hacker Version 8 (CEHv8) (Exam Included)- Accredited Training by EC-Council ที่ ACIS Professional Center เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 57 สำหรับท่านที่สนใจอบรม CEH รอบต่อไปวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 58 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

Read more
5188
บรรยากาศการติวเข้ม CISSP Bootcamp 3 วันเต็ม หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย ผู้เข้าอบรมได้ผ่านการคัดเลือกจากรุ่นที่...

Read more
ARIM
หลักสูตรอบรม ARIM: Apply Risk and Incident Management รุ่นที่ 1 บรรยายโดย Prof.Edward Humphrey “Father of ISMS” พร้อม Co-Instructor by A.Prinya Hom-Anek จำนวน 3 วันเต็ม วันที่ 5-7 พ.ย. 57 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

Read more
OIC
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่หลักในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมอารยประเทศ...

Read more
images-tmp
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) : มาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 22301:2012 (BCMS) : มาตรฐานด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นับเป็นต้นแบบความสำเร็จขององค์กรที่ปรึกษาฯ...

Read more
p1
วันที่ 12 พฤจิกายน 2557 – อ.ปริญญา หอมเอนก เข้าพบหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล อ.ปริญญา หอมเอนก ได้มีโอกาสเข้าประชุมร่วมกับ...

Read more
SSRU
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 – อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมทีมงานที่ปรึกษาโครงการมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ...

Read more
NHSO
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 – อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมทีมงานที่ปรึกษาโครงการมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ...

Read more
มอบโล่เกียรติคุณ
9 ตุลาคม พ.ศ.2557 – สภานิติบัญญัติไทย กำหนดพิธีเปิดงาน “สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น2 อาคารรัฐสภา1 ซึ่งในโอกาสนี้...

Read more
banner ACIS 3 ISO
สืบเนื่องจาก ACIS Professional Center ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นที่แรกของประเทศไทยและในขณะนี้บริษัทได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 อีกหนึ่งมาตรฐาน ในการนี้...

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy