Computer forensic and investigation | ACIS Professional Center Co., Ltd.

ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจสอบหาร่องรอยการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกู้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวผู้ต้องสงสัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือในการค้นหาและวิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากถูกเจาะระบบ โดยการ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่น่าเชื่อถือได้ ตรวจสอบ Log file ค้นหาร่องรอยการแก้ไขระบบ ร่องรอยการเข้าถึงระบบเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์หลักฐานเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการขั้นตอนการดำเนินคดีและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยขององค์กร

ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจสอบหาร่องรอยการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกู้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวผู้ต้องสงสัย
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
องค์กรจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือในการค้นหาและวิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากถูกเจาะระบบ โดยการ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่น่าเชื่อถือได้ ตรวจสอบ Log file ค้นหาร่องรอยการแก้ไขระบบ ร่องรอยการเข้าถึงระบบเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์หลักฐานเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการขั้นตอนการดำเนินคดีและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยขององค์กร

Messenger
Messenger