Strategic IT Governance

Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2024 (CIO14)

Generative AI-Driven, Cyber Resilience and Cyber Dominance Strategies for the Future Regulatory Compliance

เกี่ยวกับหลักสูตร

        ท่านผู้บริหารในยุคแห่งการมาถึงของ Generative AI, Cyber Resilience และ Cyber Dominance จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ อุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ความท้าทายและความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคแห่ง Cyber Resilience และ Cyber Dominance

        โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง (Real-World Use Case Scenarios) พร้อมกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายระดับประเทศ และผู้บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Generative AI, Cyber Resilience และ Cyber Dominance ให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะแวดล้อมเชิงธุรกิจ โดยเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) และ ISO/IEC 38500:2024 Information Technology - Governance of IT for the Organization และ ISO/IEC 27001:2022 Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection - Information Security Management Systems และ ISO 22301:2019 Security and Resilience - Business Continuity Management Systems ตลอดจนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย (Regulatory Compliance) ทั้งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดย สกมช. และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย สคส. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

ทีมวิทยากร

อ.ปริญญา หอมเอนก

อ.ปริญญา หอมเอนก

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

เลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการ

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สมาคม ACIOA (ASEAN Chief Information Officer Association)

ดร.วีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์

ดร.วีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์

Senior Director

บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด

ผศ.ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช

ผศ.ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

อ.ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ

อ.ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ

Senior Director, Strategic Service Intelligence

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ผู้อำนวยการ

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, Cloud Technology, AI, Digital Transformation และ Cybersecurity

อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล

อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล

CEO

Intelligent Data Analytic Co., Ltd.

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการ

สถาบัน KCT Academy

อ.วิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข

อ.วิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย

บจก.วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์

ดร.วัชรา จันทาทับ

ดร.วัชรา จันทาทับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.อนันต์ โซนี่

อ.อนันต์ โซนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา (CCO)

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

อ.สมหมาย กรังพานิช

อ.สมหมาย กรังพานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด
กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

อ.ชยุตม์ สิงห์ธงธำรงกุล

อ.ชยุตม์ สิงห์ธงธำรงกุล

Principal Consultant

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

อ.นันทชัย ศิริพันธ์

อ.นันทชัย ศิริพันธ์

วิทยากรประจำหลักสูตร CPIAT

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Executive Consultant, บริษัท ไรซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

กำหนดการ

CIO 14 Opening Session

พิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารสารสนเทศรุ่นที่ 14
อ.ปริญญา หอมเอนก | 25/07/2567

Digital Trends ... Cyber Risk to Digital Risk with Cyber Resilience Framework and Index

เทรนด์ใหม่แห่งโลกดิจิทัล ... จากความเสี่ยงไซเบอร์สู่ความเสี่ยงดิจิทัล กับการประยุกต์ใช้กรอบความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์และดัชนีชี้วัด
อ.ปริญญา หอมเอนก | 25/07/2567

Driving Digital Business Transformation Strategy to Digital Organization

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรและธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด | 25/07/2567

Personal Data Protection Act (PDPA) Regulatory Compliance Update and Lesson Learned

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายลำดับรองและกรณีศึกษา
- แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กรณีศึกษาในการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม | 26/07/2567

Cybersecurity Act (CSA) Regulatory Compliance Update and Cyber Resilience Management

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายลำดับรองและการจัดการความพร้อมด้านไซเบอร์
- แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- การบริหารจัดการภัยไซเบอร์และความพร้อมการรับมือภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล

พลอากาศตรี อมร ชมเชย | 26/07/2567

Risk-Based GRC Approach: Audit and Digital Transformation

การบริหารองค์กรตามกรอบแนวคิด GRC กับการตรวจสอบและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
ผศ.ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช | 01/08/2567

Enabling IT-GRC Standards and Frameworks (ISO/IEC 38500, COBIT) for Digital Technology

การประยุกต์ใช้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และ COBIT 2019 สำหรับการกำกับดูแลด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
อ.ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ | 01/08/2567

The Matters of Artificial Intelligence (AI) and Digital Technology Strategy

การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยี AI สำหรับองค์กร
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ | 02/08/2567

Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Executives (Generative AI, Intelligence Applications, Augmented Connected Workforce, AI Trust Risk and Security Management, Platform Engineering and SuperApp)

สร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี ประโยชน์ ผลกระทบ และแนวทางการประยุกต์ใช้ในการทำงานและการบริหารทีมงาน
ดร.วีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์ | 02/08/2567

Cloud Native For Management

สร้างความเข้าใจใน 3 Technology คือ Microservice, Container, DevOps มาร้อยเรียงกันให้เห็นภาพของการทำงานว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร
อ.สมหมาย กรังพานิช | 08/08/2567

Enterprise Change Enablement and Change Management for Digital Transformation

กลยุทธ์การบริหารด้านการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
อ.วิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข | 08/08/2567

Artifial Intellignece (ML & DL) for Big Data Analytics

การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีจัดการข้อมูล
ดร.วัชรา จันทาทับ | 09/08/2567

The World of Revolutionizing Tomorrow with Social Media and Artificial Intelligence

โลกแห่งการปฏิวัติวันพรุ่งนี้ด้วยโซเชียลมีเดียและปัญญาประดิษฐ์
อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล | 09/08/2567

Strategies for Guiding Organizations through Digital Transformation towards Success

กลยุทธ์การนำองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลสู่ความสำเร็จ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก | 15/08/2567

Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk and Cyber Risk, Fraud, ISO 37001

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ การฉ้อฉล การติดสินบน
อ.ชยุตม์ สิงห์ธงธำรงกุล | 15/08/2567

Digital Security Transforming wtih ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity and Privacy Framework in Practices

การขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS เวอร์ชันใหม่) กรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อ.นันทชัย ศิริพันธ์ | 16/08/2567

Understanding Data Management Framework and Best Practices for Implementation and Assessment

ทำความเข้าใจ กรอบในการบริหารจัดการข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการพัฒนาและการประเมินองค์กร
อ.อนันต์ โซนี่ | 16/08/2567

Cybersecurity Intelligence, "Cybersecurity and Privacy" Threats and Trends in 2024-2025

ภัยคุกคามใกล้ตัวและเรียนรู้แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2024-2025 เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถตอบรับกับกระแส Disruptive Technology ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
อ.ปริญญา หอมเอนก | 05/09/2567

ข้อมูลการติดต่อ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

คุณจันทิมา คล้ำชื่น
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 99/31 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.swpark.or.th

โทรศัพท์

02-583-9992 ต่อ 81424
086-721-3822

อีเมล์

[email protected]

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณวราพงศ์ รัตนวงศ์เวที
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.acisonline.net/cio

โทรศัพท์

02-253-4736 ต่อ 107
086-367-5279

อีเมล์

[email protected]

รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการอบรม

อบรมระหว่างวันที่
25-26 กรกฎาคม, 1-2, 8-9, 15-16 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2567
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-1 กันยายน 2567

อบรมทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์
(สัปดาห์ละ 2 วัน) เวลา 09:00 - 16:00 น.
สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ค่าธรรมเนียมการสมัครอบรม

อบรมพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าลงทะเบียน 350,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 24,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 374,500 บาท*
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำวีซ่า

ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรจาก
Software Park Thailand, NSTDA
ACIS Professional Center

ลงทะเบียน

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญยิ่งคณะผู้จัดงาน โครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารสารสนเทศ รุ่นที่ 14 หรือ CIO14 ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand), บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
   โดยเลือก ยินยอม แทนการแสดงเจตนาของท่านแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลการฝึกอบรม บริการ ข้อเสนอ โปรโมชั่น ข้อมูลทางด้านการตลาดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับท่าน ท่านยินยอมให้ คณะผู้จัดงาน CIO14 เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น