About ACIS | ACIS Professional Center Co., Ltd.

COMPANY PROFILE

ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี เราเป็นสถาบันให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training Center) และเป็นที่ปรึกษางานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนการปฏิบัติ (Process) และเทคโนโลยี (Technology)

โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างความแตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการของ ACIS ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ ACIS เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร

โดยสนับสนุนให้ทีมงานของเราค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและสอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer เป็นต้น นอกจากนี้ ACIS ยังร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในระดับสากลในด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลหลากหลายหลักสูตร เช่น ISC2, Business Continuity Institute, TUV NORD, ITpreneurs และ EC-Council เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในระดับสากลได้อย่างง่ายดาย

ACIS Professional Center Co., Ltd. is a Thai company with over 16 years experience in information security business. Our company provides training services and consulting services in the area of information technology, cybersecurity, IT Governance, Information Technology Service management systems (ITSMS), information security and business continuity management. The services cover People, Process and Technology.

Our objective is to help clients to maximize their business management and information technology system to be effective and efficient in order to achieve organization’s goal, to create confidentiality of internal and external users and to help them to be outstanding among their competitors. AT ACIS, our trainers and consultants are qualified and have experiences in providing services to both public and private sectors.

Although our team are already qualified, we encourage them to improve their knowledge and gain certifications from international institutions such as CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer etc. In terms of partners, we cooperate with international training institutions and organizations such as ISC2, Business Continuity Institute, TUV Nord, ITpreneurs and EC-Council. Our partnership allow clients to access to knowledge worldwide easily and economically.

VISION

Creating Innovative Security-Driven Services for Digital Trust

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และความเป็นมืออาชีพ

MISSION

เพื่อให้บริการกับสังคมด้วยบริการที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยนวัตกรรมบริการ และผลิตภัณฑ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นบริษัทมหาชนที่ติดอันดับด้าน Innovative Cybersecurity Professional Service ของ Ranking ระดับโลก

Value Creation

Serve the value creation and preservation for securing digital society

Information Security

Get ready to trusted information security, cybersecurity, cyber resilience services

Cyber Space

Make cyber space a safer place for every souls

Innovative

Think innovatively to build a sustainable, safe and secure digital society

WHY ACIS

YOUR SATISFACTION
IS OUR PRIDE

ACIS มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล ซึ่งช่วยให้หลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการที่ปรึกษาของACISได้มาตรฐานระดับโลก สามารถติดตั้งระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของการปฏิบัติงาน และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ในระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำมาประยุกต์และปรับปรุงใช้กับการให้บริการของ ACIS ให้มีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ACIS เป็นสถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ACIS เป็นสถาบันฝึกอบรมและบริษัทที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ACIS ให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม

ACIS ให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนการปฏิบัติ (Process) และเทคโนโลยี (Technology)

ACIS มีปรัชญาในการให้บริการแก่ลูกค้า

ACIS มีปรัชญาในการให้บริการแก่ลูกค้า คือ 3 Exs (Expertise Experience and Excellence Service) โดยมีการให้บริการที่ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง โดยทำการประยุกต์จากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการในหลากกลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และไม่เป็นภาระแก่บุคลากรของลูกค้า

ACIS มีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร

ACIS มีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรทั้งในแบบสากลและแบบไทย บุคลากรของเราได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล อาทิ CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer เป็นต้น

CORPORATE PARTNERS

ACIS ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสถาบันและองค์กรต่างๆในระดับสากล เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่สมเหตุผล ตัวอย่างพันธมิตรได้แก่ ISC2, Business Continuity Institute, TÜV NORD, ITpreneurs, EC-Council, ISACA, ETDA, NECTEC และ Software Park เป็นต้น

“Sharing is Growing…”

OUR PROFESSIONAL STANDADRS (ISO)

QUALIFIED CONSULTANTS

ACIS เรามีความเชื่อว่าคุณภาพงานที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงคัดสรรแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ACIS สามารถพิสูจน์ได้จากประกาศนียบัตรต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการสอบเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

Beyond expectation service

OUR CLIENTS

For over 10 years operating training and consulting services in Thailand, ACIS has provided services to both public and private sectors covering various businesses. We are proud to be part of our client’s success and will continuously provide the “beyond expectation service” to them.

Messenger
Messenger