เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท | ACIS Professional Center Co., Ltd.

ACIS Professional Center Co., Ltd.

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

นายวิเชฐ ตันติวานิช

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • MBA (Finance & Marketing) University of Hartford Connecticut, U.S.A.
   • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   • 2561 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
   • 2560 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2560 บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2555 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2561 บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2563 บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2564 คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตร 5 ตำแหน่ง กรรมการระดับสูง (วกส.)
   • 2564 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง อนุกรรมการ
   • 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ตำแหน่ง กรรมการ
   • 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง) (Youth Startup Fund) ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
   • 2562 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
   • 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
   • 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท

นายเมธา สุวรรณสาร

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ: ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Directors Certification Program-DCP
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ตำแหน่ง นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :
  • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
  • ที่ปรึกษาสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมกา
  • เลขานุการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยากร
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2547-2555 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ
   • 2559-2563 บริษัท เอ็ม พี จี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree: Software Engineering, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA
   • SCAMPI Lead Appraiser for CMMI, Carnegie Mellon University, USA
   • Master Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Statistics, Payap University, Chiangmai
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP)
   • Finance Statement for Director (FSN)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ISEM Company Limited, Thailand President Director, Founder
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2015
   • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2562 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2559-2560 บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
   • 2558-2560 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009
   • Chartered Director Class ปี 2013
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2563-ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
   • 2561-ปัจจุบัน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   • 2555-ปัจจุบัน บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2547-2555 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ
   • 2559-2563 บริษัท เอ็ม พี จี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2015
   • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2562 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2559-2560 บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
   • 2558-2560 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree: Software Engineering, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA
   • SCAMPI Lead Appraiser for CMMI, Carnegie Mellon University, USA
   • Master Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Statistics, Payap University, Chiangmai
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP)
   • Finance Statement for Director (FSN)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ISEM Company Limited, Thailand President Director, Founder
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree: Software Engineering, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA
   • SCAMPI Lead Appraiser for CMMI, Carnegie Mellon University, USA
   • Master Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Statistics, Payap University, Chiangmai
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP)
   • Finance Statement for Director (FSN)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ISEM Company Limited, Thailand President Director, Founder
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :
  • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
  • ที่ปรึกษาสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมกา
  • เลขานุการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยากร
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นายเอกกร รัตนเอกกวิน

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • M.SC Technology Management University of Surrey, UK
   • Bachelor of Engineering Chiangmai University, Thailand
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นางสาวจริยา ศิริโยธา

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 มกราคม 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Applied Statistics (Computer Science), National Institute of Development Administration (NIDA)
   • Bachelor of Science (Computer Science), Khon Kaen University (KKU)
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
K.Porntipa

กรรมการบริหาร

นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 มีนาคม 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
   • Company Secretary Program รุ่นที่ 74/2016
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
   • บริษัท ลีเกิลเทค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2562-2563 บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง CFO
   • 2547-2560 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

ดร.จริญญา จันทร์ปาน

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 กันยายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree, Information Technology Management Canterbury University
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2556-2562  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ตำแหน่ง Sales and Solution Delivery Director
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
Messenger
Messenger