เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท | ACIS Professional Center Co., Ltd.

ACIS Professional Center Co., Ltd.

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

นายวิเชฐ ตันติวานิช

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • MBA (Finance & Marketing) University of Hartford Connecticut, U.S.A.
   • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   • 2561 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
   • 2560 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2560 บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2555 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2561 บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • 2563 บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2564 คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตร 5 ตำแหน่ง กรรมการระดับสูง (วกส.)
   • 2564 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง อนุกรรมการ
   • 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ตำแหน่ง กรรมการ
   • 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง) (Youth Startup Fund) ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
   • 2562 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
   • 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
   • 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท

นายเมธา สุวรรณสาร

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ: ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Directors Certification Program-DCP
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ตำแหน่ง นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : 
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • Thai IOD DCP 217, พสบ. 8, บมช. 5, วปอ. 62, หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สตช. (รวมมิตร)
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ที่ปรึกษา สำนักงาน ก..
  • ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
  • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
  • วิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
  • วิทยากรรับเชิญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
  • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS : Chula Business School PhD. Program)
  • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • วิทยากรรับเชิญ สถาบัน Thai Institute of Directors (Thai IOD)
  • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.)
  • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยการตำรวจ
  • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเตรียมทหาร
 • คุณวุฒิและสถานะทางสังคม
  • Eisenhower Fellowship Fellows 2013
  • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  • อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • อดีตคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำภูมิภาคเอเชีย ((ISC)2 Asia Pacific Advisory Council) สถาบัน International Information Systems Security Certification Consortium (www.isc2.org)
  • ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ “ISACA – Bangkok Chapter” ในสังกัด The Information Systems Audit and Control Association and Foundation (www.isaca.org)
  • ที่ปรึกษา สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA) (www.tisa.or.th)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
  • ผู้ริเริ่มจัดงานสัมมนา “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” (Cyber Defense Initiative Conference: CDIC, www.cdicconference.com) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545
  • ผู้ประพันธ์หนังสือ 360 Degree IT Security หนังสือ 360 Degree IT Management และหนังสือ Strategy to Cybersecurity 4.0
  • Columnist บทความเชิงวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำนิตยสารคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยหลายฉบับ จำนวนมากกว่า 200 บทความ อาทิ Post Today, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เดอะเนชั่น และบางกอกโพสท์
  • วิทยากรรับเชิญและให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์และวิทยุถึงเหตุการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2015
   • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2562 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2559-2560 บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
   • 2558-2560 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการอิสระ

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009
   • Chartered Director Class ปี 2013
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2563-ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
   • 2561-ปัจจุบัน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   • 2555-ปัจจุบัน บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2547-2555 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ
   • 2559-2563 บริษัท เอ็ม พี จี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท

นายอริยะ พนมยงค์

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 กันยายน 2565
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • ปริญญาตรี, Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, ประเทศฝรั่งเศส
   • ปริญญาโท, Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, ประเทศฝรั่งเศส
   • ปริญญาโท, Management, London School of Economics, ประเทศอังกฤษ
  • ประวัติการอบรม :
   • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
   • กรรมการอิสระ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
   • กรรมการ บริษัท โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จำกัด
   • กรรมการอิสระ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด
   • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล
   • President สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
   • ที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
   • Co-Chairman, Marketing Committed, American Chamber of Commerce
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2562 – 2563 : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
   • 2559 – 2562 : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท

นายจรัล ลักษมีปรีชากิจ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 กันยายน 2565
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2015
   • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • 2562 – ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2559-2560 บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
   • 2558-2560 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

   • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
   • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
   • คุณวุฒิทางการศึกษา : 
    • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    • Thai IOD DCP 217, พสบ. 8, บมช. 5, วปอ. 62, หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สตช. (รวมมิตร)
   • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
    • Director Certification Program (DCP)
   • ตำแหน่งงานปัจจุบัน
    • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
    • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
    • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
    • กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
    • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
    • ที่ปรึกษา สำนักงาน ก..
    • ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
    • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
    • วิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
    • วิทยากรรับเชิญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
    • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS : Chula Business School PhD. Program)
    • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    • วิทยากรรับเชิญ สถาบัน Thai Institute of Directors (Thai IOD)
    • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.)
    • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
    • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
    • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยการตำรวจ
    • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
    • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเตรียมทหาร
   • คุณวุฒิและสถานะทางสังคม
    • Eisenhower Fellowship Fellows 2013
    • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
    • อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • อดีตคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำภูมิภาคเอเชีย ((ISC)2 Asia Pacific Advisory Council) สถาบัน International Information Systems Security Certification Consortium (www.isc2.org)
    • ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ “ISACA – Bangkok Chapter” ในสังกัด The Information Systems Audit and Control Association and Foundation (www.isaca.org)
    • ที่ปรึกษา สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA) (www.tisa.or.th)
    • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
    • ผู้ริเริ่มจัดงานสัมมนา “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” (Cyber Defense Initiative Conference: CDIC, www.cdicconference.com) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545
    • ผู้ประพันธ์หนังสือ 360 Degree IT Security หนังสือ 360 Degree IT Management และหนังสือ Strategy to Cybersecurity 4.0
    • Columnist บทความเชิงวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำนิตยสารคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยหลายฉบับ จำนวนมากกว่า 200 บทความ อาทิ Post Today, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เดอะเนชั่น และบางกอกโพสท์
    • วิทยากรรับเชิญและให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์และวิทยุถึงเหตุการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
    • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
   • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
   • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นายเอกกร รัตนเอกกวิน

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • M.SC Technology Management University of Surrey, UK
   • Bachelor of Engineering Chiangmai University, Thailand
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มกราคม 2566
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
   • รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการ LAO Beverage Sole Co.ltd.
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2565
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • ปริญญาตรีด้านการบัญชี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ประวัติการอบรม  –
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน สยามเลเซอร์คลินิกกรุป
   • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี
   • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจ. เคลียร์สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บจ. มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

ดร.จริญญา จันทร์ปาน

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 กันยายน 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree, Information Technology Management Canterbury University
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :
   • 2556-2562  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ตำแหน่ง Sales and Solution Delivery Director
   • VP-IT Management : One to One Contacts PCL
   • VP-Compliance Management : CIMB Thai
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
Messenger
Messenger