Privacy Policy | ACIS Professional Center Co., Ltd.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (Definition)

บริษัทฯ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ

บริษัทหรือหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ท่าน

 • ผู้รับประโยชน์ ผู้สมัครใช้บริการผ่านทุกช่องทางของ ทั้งเพื่อตนเองและในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม
 • กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ
 • ผู้ที่เข้ารับบริการที่ปรึกษา ผู้ที่เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้เข้ารับการสอบ ผู้เข้าร่วมการสนับสนุนในการออกบูธ ผู้แนะนำการลงทุน และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการติดต่อ มีนิติสัมพันธ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทฯ
 • บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนโดยวิธีที่บุคคลธรรมดาสามารถระบุได้ หรือนิติบุคคลใช้ปฏิบัติโดยอย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะวิธีที่อ้างอิงถึงหมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ออนไลน์ หรือปัจจัยที่บ่งบอกถึงลักษณะทางสรีระ กายภาพ พันธุกรรม จิตใจ การเงิน สังคมและวัฒนธรรมของบุคคลนั้น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ ชื่อนามสกุล เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้แก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แอพพลิเคชั่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้รับรองการทำงานหรือกิจกรรมหลายด้านเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นได้แก่ โปรแกรมประมวลคำf (word processor), แผ่นตารางทำการ (spreadsheet), แอพพลิเคชั่นบัญชี (accounting application), เว็บเบราว์เซอร์, แอพพลิเคชันเล่นคลิปสื่อ (media player), โปรแกรมจำลองการบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ โปรแกรมตัดต่อภาพ

IP Address

สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร

คุกกี้ (Cookie)

ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

พันธมิตรทางธุรกิจ

คู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับบริษัทฯ

ลูกค้า

ลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกเว้นพนักงาน

เว็บไซต์

เว็บไซต์ ซึ่งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงสินค้าและบริการของ บริษัทฯ รวมถึงบริการหรือสินค้าอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
 2. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัทฯ
 4. เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 5. เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
 6. เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ
 7. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
 8. เพื่อการดำเนินการใดที่จำเป็นและเหมาะสม ดังนี้
  • ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
  • ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
  • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ
  • ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
  • เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคล

 

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้นบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3. เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับ บริษัทฯ ตามกฎหมาย
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการทำสัญญานั้น
 3. เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ได้รับการจากสมัครซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทฯ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลลงทะเบียนหรือกรอกใบสมัคร หรือใช้บริการอื่น ๆ อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
 2. ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่ถูกสร้างโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเข้าใช้บริการในช่องทางการให้บริการ อาทิ แอพพลิเคชั่นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อสมัครต่าง ๆ ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือกับบริษัทในเครือ อาทิ ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอ และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทในเครือหรือแอพพลิเคชั่นที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า (Customer’s Behavior) ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ อาทิ ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมหรือค้นหา
 6. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่าน CCTV เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อที่ทำการวิจัยต่าง ๆ อาทิ SMS Social Media แอพพลิเคชั่น หรือ อีเมล เป็นต้น
 7. ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) อาทิ Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ อาทิบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

5. วิธีที่ได้มา

บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกระบวนการต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ ในกรณีที่ บริษัทฯ มีข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลร่วมกับบริษัทในเครือ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อาทิ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่
  ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (คุกกี้) ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (non-public records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

6. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม อาทิกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

7. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  • คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้บริการในการนำเสนอสิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ อาทิการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่งอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การสำรวจความพึงพอใจและการทำวิจัย การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยจะมีการทำสัญญารักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ กรณีนิติบุคคลจะต้องมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
  • หน่วยงานของรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศบริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย อาทิ
  • กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บ
  • การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) บริษัทฯ จะพิจารณาองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

อนึ่ง รายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่

บริษัท DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013 ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ในการขายสินค้าหรือให้บริการของบริษัทฯ หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อไป

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อาทิ การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่นใด) รวมถึงการสื่อสารการตลาด การดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

ในกรณีที่บริษัท ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อนี้

 1. สิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัทฯ
 2. สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน
 3. สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเป็นการชั่วคราว
 6. สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 7. สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
 8. สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิของท่านตามรายละเอียดข้อ 14. โดย บริษัทฯ จะดำเนินการและพิจารณาตามที่ท่านร้องขอ และแจ้งผลดำเนินการหรือการพิจารณาคำขอให้ท่านทราบภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หาก บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจาก บริษัทฯ ต่อไป

12. นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้แตกต่างกันไป โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งาน ดังนี้

 1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?
  คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย
 2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง ?
  บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติวิจัยทางด้านการตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนนำมาปรับปรุง และควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเก็บคุกกี้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตนทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทฯได้
  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่านทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
  เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 4. การจัดการคุกกี้
  ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การปรับปรุงการใช้นโยบายคุกกี้
  เนื้อหานโยบายการใช้คุกกี้นี้จะถูกปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของหน้าเว็บไซต์บริษัท ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของนโยบายการใช้คุกกี้ที่เป็นฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ของบริษัท ได้ตลอดเวลา

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับถ้อยแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน หรือแจ้งเบาะแสการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ

15. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 11. ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

 1. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 2. เว็บไซต์ของ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
 3. ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัทฯ (Call Center) : +66 2253 4736
 4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัท อีเมล : [email protected]

ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

 • สถานที่ติดต่อ:  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  10210
 • ช่องทางการติดต่อ:  (66) 2142-1033
 • Email: [email protected]

16. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

Messenger
Messenger