นโยบายการกำกับดูแล | ACIS Professional Center Co., Ltd.

การกำกับดูแลกิจการ

ACIS Professional Center Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 2003 ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อาทิ การฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบเจาะระบบ บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของไทย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท เรากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (ทั้ง SET CG Principles และ Corporate Governance Code for listed companies 2017) มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสริมสร้างตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง และยั่งยืนต่อไป และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ หน่วยงานกำกับดูแล บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งครอบคลุมแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัท ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด รวมทั้งกําหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และเป็นบูรณาการ อันจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษา หรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจกการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

  1. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Creating Long Term Value)
  2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
  4. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
  5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
  6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics and Code of Conduct)

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นแนวทางบริหารดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคเรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของบุคลากรของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือเป็นสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคลากรปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ เช่น การที่พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีพฤติกรรมที่หลากหลายและอาจกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด โดยสถานการณ์นั้น อาจทำให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ละเว้นการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดความหมายของ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเปิดเผยข้อมูล โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและทุจริต

คณะกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเปิดเผยข้อมูล โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด (บริษัทฯ) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ่นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุน
สถาบัน บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้นักลงทุนทุกราย ได้มีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกิจกรรม หรือกระบวนการใดก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของนโยบายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ และเริ่ม
ดําเนินการ เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนใน ตลท. เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท

จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบข้อบังคับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการบริหาร ของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฏหมาย และหลักเกณฑ์อันจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษา หรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของบริษัทฯ

Messenger
Messenger