ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ขององค์กร โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองก์รวม โดยมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่อปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรทุกระดับชั้นภายในองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ระยะ 3-5 ปี ขององค์กร ตามผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนและพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center