ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ขององค์กร โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองก์รวม โดยมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่อปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรทุกระดับชั้นภายในองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ระยะ 3-5 ปี ขององค์กร ตามผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนและพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy