IT Security Master Plan Development | ACIS Professional Center Co., Ltd.

IT Security Master Plan Development

Detail

ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ขององค์กร โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองก์รวม โดยมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่อปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรทุกระดับชั้นภายในองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Master Plan) ระยะ 3-5 ปี ขององค์กร ตามผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนและพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

STAFF MEMBERS

"CISSP, CISA, CISM, CEPAS DPO"

Anan Sony

Senior Director

"IRCA ISMS Auditor"

Chonwat Ngamlertprasert

Consulting Manager

"PCIP, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Nisit Busarakammongkol

Consulting Manager

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Chatupon Nilparat

Consulting Manager

"CEPAS DPO, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Tirayut Sripeamlap

Senior Director

"CISSP, CISA, CEPAS DPO"

Chayuth Singtongthumrongkul

"CISA, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Jumpon Suwanphahu

Senior Consultant

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Thanyarat Piyawatkanoon
Messenger
Messenger