ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร (Enterprise IT Governance) โดยใช้ COBIT Framework เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์อย่างมีธรรมาภิบาล ในการเชื่อมโยงระหว่าง IT requirements และ Business requirements ในยุคแห่งแนวคิดการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective and Efficient Integrated Business / IT alignment) สอดคล้องตามหลักการความเชื่อมโยงและการบูรณาการแนวคิด GRC (Governance, Risk Management, and Compliance)

องค์กรสามารถเข้าใจหลักการใช้กรอบแนวคิดแบบองก์รวม (Holistic Approach) ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ Balanced Scorecard ในมุมมองทั้ง 4 มิติ (Financial, Customer, Internal Process, Learning & Innovation) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ (Regulatory Compliance) รวมทั้ง การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร และการแปลงเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย กลยุทธ์ สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการด้านไอทีและวัตถุประสงค์การควบคุม ผ่านการกำหนดและการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด Key Goal Indicators & Key Performance Indicators และเป้าหมายในการประเมินประสิทธิผล

รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนความต้องการด้านธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจขององค์กร

การพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ สอดคล้องตามหลักการประยุกต์ใช้ IT Governance ในองค์กรภาครัฐ และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) โดยมีกระบวนการในการขับเคลื่อน IT Goals และ IT Processes ตามกรอบปฏิบัติ COBIT สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy