ลักษณะการให้บริการ

บริการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทั้ง General Control Audit และ Application Control Audit  โดยอ้างอิงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี อาทิ IT Assurance with COBIT, IT Assurance Framework, Risk IT Framework, หรือ ISO  และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ โดยมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบโดยอิสระจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้ง การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ ที่อ้างอิงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการควบคุมความเสี่ยง (Control Self Assessment) และการควบคุมภายในองค์กร (Internal Control)

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสารสนเทศและกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy