ลักษณะการให้บริการ

บริการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทั้ง General Control Audit และ Application Control Audit  โดยอ้างอิงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี อาทิ IT Assurance with COBIT, IT Assurance Framework, Risk IT Framework, หรือ ISO  และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ โดยมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบโดยอิสระจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้ง การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ ที่อ้างอิงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการควบคุมความเสี่ยง (Control Self Assessment) และการควบคุมภายในองค์กร (Internal Control)

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสารสนเทศและกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center