ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ระยะ 3-5 ปี ขององค์กร ตามยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

โดยสอดคล้องแผนแม่บทและกรอบนโยบาย ICT ฉบับปัจจุบันของประเทศไทย ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 (Thailand ICT Master Plan) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2010)

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีแผนแม่บท IT Master Plan / ICT Master Plan ขององค์กร โดยมีแผนยุทธ์ศาสตร์ ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และสอดคล้องตามแผนแม่บทฯของประเทศไทย

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy