ลักษณะการให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ระยะ 3-5 ปี ขององค์กร ตามยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

โดยสอดคล้องแผนแม่บทและกรอบนโยบาย ICT ฉบับปัจจุบันของประเทศไทย ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 (Thailand ICT Master Plan) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2010)

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มีแผนแม่บท IT Master Plan / ICT Master Plan ขององค์กร โดยมีแผนยุทธ์ศาสตร์ ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และสอดคล้องตามแผนแม่บทฯของประเทศไทย

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center