ลักษณะการให้บริการ

จากผลการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยพบว่า ช่องโหว่จำนวน 70% ของระบบสารสนเทศเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงทำให้ระบบสารสนเทศที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์กรมีโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลภายนอกหรือภายในได้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการสอบทานซอร์สโค๊ดของระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของท่านมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยก่อนถูกนำไปใช้งานจริง
ในกรณีที่มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบสารสนเทศ บริการสอบทานซอร์สโค๊ดจะทำให้องค์กรมั่นใจว่าจะได้รับซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยไม่มีช่องโหว่หรือไม่มี Backdoor ที่ถูกซ่อนไว้โดยผู้รับจ้าง
องค์กรที่ใช้บริการตรวจสอบซอร์สโค๊ดถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน PCI DSS

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy