ลักษณะการให้บริการ

ระบบ ICS หรือ Industry Control System แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ระบบ DCS มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน 2. ระบบ SCADA มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล เนื่องจากทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้สำหรับการขนส่ง การแจกจ่าย น้ำมัน ก๊าซ น้ำประปาและไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับระบบ ICS กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งระบบ ICS มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกแล้วในปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานในเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นระบบ ICS ไม่ใช่ระบบปิดอีกต่อไป ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICS ว่ามีช่องโหว่ในจุดใดของระบบบ้าง เพื่อป้องกันการเจาะระบบหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มั่นใจได้ว่าระบบ ICS ไม่มีช่องโหว่ ที่อาจถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกหรือกลุ่มอาชญากรรม

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy