ลักษณะการให้บริการ

ระบบ ICS หรือ Industry Control System แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ระบบ DCS มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน 2. ระบบ SCADA มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล เนื่องจากทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้สำหรับการขนส่ง การแจกจ่าย น้ำมัน ก๊าซ น้ำประปาและไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับระบบ ICS กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งระบบ ICS มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกแล้วในปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานในเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นระบบ ICS ไม่ใช่ระบบปิดอีกต่อไป ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICS ว่ามีช่องโหว่ในจุดใดของระบบบ้าง เพื่อป้องกันการเจาะระบบหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มั่นใจได้ว่าระบบ ICS ไม่มีช่องโหว่ ที่อาจถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกหรือกลุ่มอาชญากรรม

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center