ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้องค์กรของท่านได้พบมุมมองของการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกๆด้านทั้งในด้านกระบวนการและด้านเทคนิค และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงของท่านมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมและสอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างทั้งระดับประเทศและระดับโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy