ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไปปฏิบัติงานประจำ ณ องค์กรของท่านเพื่อให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น การเฝ้าระวังภัยคุกคาม การออกแบบระบบให้มีความปลอดภัย การตรวจสอบช่องโหว่ การจัดทำนโยบายและแผนด้านความมั่นคงปลอดภัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ลดต้นทุนในการจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยประจำองค์กรของท่าน และได้รับผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานกับท่านซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นทีมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy