ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไปปฏิบัติงานประจำ ณ องค์กรของท่านเพื่อให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น การเฝ้าระวังภัยคุกคาม การออกแบบระบบให้มีความปลอดภัย การตรวจสอบช่องโหว่ การจัดทำนโยบายและแผนด้านความมั่นคงปลอดภัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ลดต้นทุนในการจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยประจำองค์กรของท่าน และได้รับผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานกับท่านซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นทีมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center