ลักษณะการให้บริการ

จากผลการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยพบว่า ช่องโหว่จำนวน 70% ของระบบสารสนเทศเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย จึงทำให้ระบบสารสนเทศที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์กรมีโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลภายนอกหรือภายในได้ อย่างไรก็ตามการทำให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ใช่เพียงการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัยเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีการนำเอาหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานจริง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Certified Secure Software Development Lifecycle : CSSLP) ให้คำแนะนำในการนำเอากิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไปผนวกกับขั้นตอนการพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบสารเทศขององค์กรท่านมีความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ได้รับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและช่วยให้ระบบสารสนเทศของท่านมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ระบบได้ถูกนำไปใช้จริง เช่นปัญหาจากการถูกเจาะระบบและการทุจริต เป็นต้น

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy