ลักษณะการให้บริการ

เป็นการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อทดสอบว่า ระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกได้หรือไม่ เนื่องจากเครือข่ายไร้สายไม่สามารถกำหนดขอบเขตของสัญญาณที่แน่นอนได้เหมือนกับเครือข่ายโดยทั่วไป ทำให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บุกรุกสามารถจะเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ อีกทั้งการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point) เข้ากับเครือข่ายภายในโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้บุกรุกนิยมใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายภายใน ดังนั้นการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สายจึงประกอบไปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • สำรวจเครือข่ายไร้สาย (War Driving) เพื่อค้นหาอุปกรณ์การเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สายโดยการเจาะคีย์สำหรับเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย (WEP Key)
  • ทดสอบดักจับข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะได้รับรู้ถึงช่องโหว่ในระบบเครือข่ายไร้สายของตน ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเจาะโดยผู้บุกรุกพร้อมทั้งรายงานระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร คำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัย (recommendation) พร้อมทั้งขั้นตอนการทดสอบเพื่อใช้ทดสอบเองได้ในอนาคต

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy