ลักษณะการให้บริการ

เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปี 2554 หรือเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในปี 2553 ทำให้องค์กรหลายองค์กรต้องหยุดกิจการชั่วคราวและซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และในปี 2555 ถึงปี 2556 ได้มีการวิจัยจากหน่วยงาน Information Security Forum (ISF) พบว่าองค์กรต้องเตรียมการเพื่อรองรับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน เช่น ภัยจากไซเบอร์ ดังนั้น สิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบกับองค์กรในระดับสูง จำเป็นต้องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Incident Management Plan) และแผนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และหลายๆองค์กรในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานต่างๆซึ่งต้องมีการจัดทำแผนเพื่อกู้คืนระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) อีกด้วย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน BS 25999 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 22301

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center