ลักษณะการให้บริการ

เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปี 2554 หรือเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในปี 2553 ทำให้องค์กรหลายองค์กรต้องหยุดกิจการชั่วคราวและซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และในปี 2555 ถึงปี 2556 ได้มีการวิจัยจากหน่วยงาน Information Security Forum (ISF) พบว่าองค์กรต้องเตรียมการเพื่อรองรับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน เช่น ภัยจากไซเบอร์ ดังนั้น สิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบกับองค์กรในระดับสูง จำเป็นต้องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Incident Management Plan) และแผนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และหลายๆองค์กรในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานต่างๆซึ่งต้องมีการจัดทำแผนเพื่อกู้คืนระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan) อีกด้วย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน BS 25999 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 22301

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy