ลักษณะการให้บริการ

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆในระบบขององค์กร เช่น เราเตอร์ สวิตช์ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะถูกกำหนดค่าการติดตั้งเป็นแบบที่ติดตั้งมากับบริษัทผู้ผลิต (default setting) หรือไม่มีการคำนึงถึงในแง่ของความปลอดภัยสักเท่าไหร่ เช่น การเปิดเซอร์วิสที่ไม่ได้ใช้งาน การตั้งรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นช่องทางสำคัญที่นักเจาะระบบ (Hacker) ใช้ในการเจาะระบบ หรือแม้กระทั่งเป็นช่องทางสำหรับ malware เช่น computer virus และ worm ในการกระจายตัวอีกด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรหรืออาจทำให้การทำงานขององค์กรหยุดชะงักได้ ดังนั้นการนำเอาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน จำเป็นจะต้องมีการปิดช่องโหว่และปรับแต่งค่าการติดตั้ง โดยการเปิดการใช้งานน้อยที่สุดและจำเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมขององค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

อุปกรณ์ที่ได้รับการ hardening จะมีระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นและความเสี่ยงลดลง พร้อมทั้งคู่มือการ hardening โดยละเอียดเพื่อใช้ในการปิดช่องโหว่อุปกรณ์ลักษณะเดียวกันได้ด้วยตนเอง

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy