Database assessment | ACIS Professional Center Co., Ltd.

DATABASE ASSESSMENT

Detail

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2 และ Infomix เนื่องจากข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักเจาะระบบ คู่แข่ง ในการลักลอบข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบช่องโหว่เป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรได้ บริการ Database Assessment เป็นบริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะพร้อมทั้งผู้ตรวจสอบที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบน่าเชื่อถือมากที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อมคำแนะนำในการปิดช่องโหว่เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กร

STAFF MEMBERS

"CISSP, CISA, CISM, CEPAS DPO"

Anan Sony

Senior Director

"IRCA ISMS Auditor"

Chonwat Ngamlertprasert

Consulting Manager

"PCIP, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Nisit Busarakammongkol

Consulting Manager

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Chatupon Nilparat

Consulting Manager

"CEPAS DPO, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Tirayut Sripeamlap

Senior Director

"CISSP, CISA, CEPAS DPO"

Chayuth Singtongthumrongkul

"CISA, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Jumpon Suwanphahu

Senior Consultant

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Thanyarat Piyawatkanoon
Messenger
Messenger