ลักษณะการให้บริการ

เป็นการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2 และ Infomix เนื่องจากข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักเจาะระบบ คู่แข่ง ในการลักลอบข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบช่องโหว่เป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรได้ บริการ Database Assessment เป็นบริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะพร้อมทั้งผู้ตรวจสอบที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบน่าเชื่อถือมากที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อมคำแนะนำในการปิดช่องโหว่เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กร

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center