ลักษณะการให้บริการ

เป็นการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลเช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2 และ Infomix เนื่องจากข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักเจาะระบบ คู่แข่ง ในการลักลอบข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบช่องโหว่เป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรได้ บริการ Database Assessment เป็นบริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะพร้อมทั้งผู้ตรวจสอบที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบน่าเชื่อถือมากที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อมคำแนะนำในการปิดช่องโหว่เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กร

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy