ลักษณะการให้บริการ

เป็นการตรวจสอบระดับความปลอดภัยเชิงกายภาพโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO17799 และร่วมกับการใช้หลักจิตวิทยา (Social engineering) ในการทดสอบการเข้าถึงบริเวณที่มีความสำคัญสูงขององค์กร เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัยด้านกายภาพ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะได้รับรู้ถึงช่องโหว่ทางกายภาพขององค์กร พร้อมทั้งรายงานคำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัยด้านกายภาพตามมาตรฐาน ISO17799

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy