ลักษณะการให้บริการ

เป็นการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เว็บแอพพลิเคชั่น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์และเราเตอร์ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบช่องโหว่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่น เพื่อให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
องค์กรจะได้รับรายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อแนะนำเพื่อลดจำนวนช่องโหว่ของระบบ

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center