ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กรโดยผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการควบคุมของระบบสารสนเทศขององค์กร โดยอาจนำมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่เกี่ยวข้องมาเป็นเกณฑ์การตรวจสอบและใช้ในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ทั้งนี้ ยังสามารถดำเนินการในรูปแบบของการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่การศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการควบคุมได้รับการตรวจสอบ/ตรวจประเมินโดยผู้มีความเป็นอิสระจากภายนอก

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy