เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาในข้อกำหนดของ PCI DSS โดยทีมผู้จัดทำได้นำเนื้อหาบางส่วนของเอกสาร PCI DSS Requirement and Security Assessment Procedures version 3.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ที่ใช้อ้างอิงในการตรวจมาตรฐาน PCI DSS มาแปล และเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อท่านที่มีความสนใจสามารถนำไปการศึกษา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้นได้

Download

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy