ประกาศความเป็นส่วนตัว (สำหรับคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วง และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ) | ACIS Professional Center Co., Ltd.

สำหรับคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วง และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต (“ท่าน”)  รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย มีดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ (สำหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลประกอบการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลรายได้ หนังสือรับรองบริษัท อบจ5 เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพ หรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ เป็นต้น
 • ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลเหล่านั้น และขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไว้ โดยถือว่าเอกสารที่มีการปิดทึบข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผลการตรวจโรค ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้อง ขอใช้สิทธิต่าง ๆ
 • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 • บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูล ที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook LINE Twitter เป็นต้น

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วง และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

1

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญา รวมถึงการพิจารณาจ้างบริการ ในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

- การปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2

เพื่อการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ การตรวจสอบการปฏิบัติติงานตามสัญญา การประเมินผลการทำงาน และการแจ้งผลการประเมิน

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3

เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลประสานงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การจ่ายค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4

เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5

เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
- ความยินยอม

6

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

7

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

8

เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนสอบสวน การดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา
- การปฏิบัติตามกฎหมาย
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

9

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

10

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ บริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.2 ในกรณีที่ท่านเป็นวิทยากร บริษัทฯ อาจมีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

1

เพื่อการติดต่อประสานงานที่จำเป็นในการเชิญท่านมาเป็นวิทยากร ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้กับตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ บริษัทฯ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2

เพื่อการเตรียมการดำเนินการ การจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกในการบรรยายหรือดำเนินกิจกรรม การจัดทำเอกสารหรือสื่อประกอบการบรรยายในกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาดังกล่าว

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลเข้าร่วม กิจกรรมอบรม หรืองานสัมมนา ซึ่งอาจมีการเปิดเผยประวัติการทำงาน รวมทั้งภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน (ตามที่ท่านจัดส่งให้แก่เรา) รวมทั้ง บริษัทฯ อาจมีการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวระหว่างการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานภายหลังจบกิจกรรม

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม หรืองานสัมมนาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ/หรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดการจัดกิจกรรม เช่น วิดีทัศน์ หรือการถ่ายทอดสด เป็นต้น

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5

เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้แก่พนักงานภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

6

เพื่อออกใบรับรองการอบรมให้ แก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมอบรม หรืองานสัมมนา ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรม

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

7

เพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรมอบรม หรืองานสัมมนา การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งบันทึกเป็นฐานข้อมูลของ บริษัทฯ สำหรับการพิจารณาเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.3 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ อาจมีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

1

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2

เพื่อเปิดเผยข้อมูลผู้รับเหมาช่วงให้แก่ลูกค้าตามสัญญา

- การปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้แล้วแต่กรณี

5. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
5.1 บริษัทลูกค้า หรือ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)

5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร เป็นต้น

5.3 ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ เป็นต้น

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อนี้

 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) มีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน
 4. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำคัดค้านดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
 9. สิทธิร้องเรียน (Right to complain) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 140/1 อาคารเคียนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-253-4736
เว็บไซต์ https://www.acisonline.net/
อีเมล [email protected]

ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02-141-6993, 02-142-1033
อีเมล [email protected]

  Messenger
  Messenger