ประกาศความเป็นส่วนตัว (สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง) | ACIS Professional Center Co., Ltd.

สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน และเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง (“ท่าน”)  โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย มีดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ลายมือชื่อ รูปถ่าย รหัสพนักงาน
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล LINE ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทฯ ที่ทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลผลการประเมินการทำงาน
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน การศึกษา และการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
 • ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ โดยกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลเหล่านั้น และขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนไว้ โดยถือว่าเอกสารที่มีการปิดทึบข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผลการตรวจโรค ข้อมูลชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • ขั้นตอนการทำสัญญาจ้างกับบริษัทฯ การลงนามในสัญญาจ้าง การกรอกข้อมูลในสัญญา เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง การทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่าง ๆ
 • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล
 • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 • บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในใบสมัครงานของบริษัทฯ
 • ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงานของท่าน (บางตำแหน่ง)
 • หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook LINE Twitter เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

3.1

เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ   

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.2

เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ  และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.3

เพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

- ความยินยอม

3.4

เพื่อใช้ในการดำเนินการที่จำเป็นของบริษัทฯ  ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานตามสัญญา

- การปฏิบัติตามสัญญา

3.5

เพื่อการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้แทนของบริษัทฯ รวมถึงการทำสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ การมอบหรือรับมอบอำนาจ ตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติตามสัญญา
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.6

เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.7

เพื่อการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.8

เพื่อใช้ในการเข้ารับสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทฯ  เช่น ประกันกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยืมทรัพย์สิน การขออบรมเพื่อสอบประกาศนียบัตร หรือการขอเบิกจ่ายค่าเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
- ความยินยอม

3.9

เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลชีวมิติ (Biometric) ของท่าน ได้แก่ ข้อมูลลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าพื้นที่ของบริษัท เพื่อการรักษาความปลอดภัย และเพื่อลงเวลาทำงาน

- ความยินยอม

3.10

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  เช่น การจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.11

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์และพัฒนาทักษะบุคลากรในบริษัทฯ  เช่น การจัดฝึกอบรม กิจกรรมงานปีใหม่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.12

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานของบริษัทฯ  เช่น ประกันสังคม

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

3.13

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

3.14

เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน  ในฐานะนายจ้างเก่าหรือปัจจุบัน

- ความยินยอม

3.15

เพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทฯ ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในบริษัทฯ

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้แล้วแต่กรณี

5. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)
 2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของบริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ
 5. ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน (ในกรณีการจ่ายเงินเดือน และ/หรือ จ่ายค่าสวัสดิการ)

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อนี้

 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) มีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน
 4. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำคัดค้านดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
 9. สิทธิร้องเรียน (Right to complain) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 140/1 อาคารเคียนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-253-4736
เว็บไซต์ https://www.acisonline.net/
อีเมล [email protected]

ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02-141-6993, 02-142-1033
อีเมล [email protected]

   Messenger
   Messenger