ประกาศความเป็นส่วนตัว (สำหรับผู้ถือหุ้น) | ACIS Professional Center Co., Ltd.

สำหรับผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย มีดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการประกอบทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์จากบริษัทฯ) จำนวนหุ้น เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น อาชีพ/การประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลเหล่านั้น และขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไว้ โดยถือว่าเอกสารที่มีการปิดทึบข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผลการตรวจโรค ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • ข้อมูลจากท่านโดยตรงในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 • ข้อมูลจากเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน
 • หน่วยงานของรัฐ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  ข้อ

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

  ฐานในการประมวลผลข้อมูล

  3.1


  เพื่อจัดทำใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - การปฏิบัติตามกฎหมาย

  3.2


  เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทฯ และเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายคืนเงินต้น เป็นต้น

  - การปฏิบัติตามสัญญา
  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  3.3

  เพื่อการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การส่งจดหมายเชิญประชุม การบริหารจัดการการประชุม เช่นการจัดเตรียมสถานที่/กิจกรรม/การอำนวยความสะดวก การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบ และยืนยันตัวตน การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย

  3.4

  เพื่อบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย

  3.5

  เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  3.6

  เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ บริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  3.7

  เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  3.8

  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ

  - การปฏิบัติตามกฎหมาย

  3.9

  เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

  - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  3.10

  เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

  - การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล

  4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทฯ  ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในบริษัทฯ

  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้แล้วแต่กรณี

  5. การเปิดเผยข้อมูล

  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

  1. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นต้น
  2. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของบริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
  3. ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน (ในกรณีจ่ายเงินปันผล การจ่ายคืนเงินต้น เป็นต้น)
  4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ เป็นต้น

   

  6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

  กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

   

  7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อนี้

  1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) มีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
  2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน
  4. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
  7. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีดังต่อไปนี้
   • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
   • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำคัดค้านดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
  9. สิทธิร้องเรียน (Right to complain) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  8. ช่องทางการติดต่อ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

     

    บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

    ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคียนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

    เบอร์โทรศัพท์ : 02-253-4736

    เว็บไซต์ : https://www.acisonline.net

    อีเมล : [email protected]

     

    ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

    เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6993, 02-142-1033

    อีเมล : [email protected]

    Messenger
    Messenger