เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความหมาย มุมมองที่เหมือนและแตกต่าง ของ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit), การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) และ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Audit) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger