บทวิเคราะห์ : ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตอนจบ (Part II) – (Thailand Cyber Crime Law Analysis) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger