ม.ร.ว. พรระพี อาภากร, กรรมการและที่ปรึกษา NetONE Network Solution Co., Ltd. ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000: 2011 ด้านการบริหารจัดการการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger