บมจ . หลักทรัพย์ บัวหลวง (Bualuang Securities) ได้เชิญ อ.ปริญญา เป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตร Information Security Awareness Training | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger