Author By: Tirayut Sripeamlap, CGEIT, ACIS Professional Center
Review By: Prinya Hom-anek, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT, ACIS Professional Center
Reference Source: The Information Security Forum, ISF Threat Horizon 2016 Executive Summary

จากบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 ในฉบับที่แล้ว ทาง ISF (Information Security Forum) ได้สรุปรายงานเป็นข้อสรุปหลักๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ไม่มีใครน่าไว้วางใจในไซเบอร์อีกต่อไป 2. ความเชื่อมั่นในระบบหรือโซลูชั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเสื่อมสลาย ต้องคิดหาแนวทางใหม่ 3. ความล้มเหลวต่อการรักษาระดับการให้บริการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในฉบับนี้ เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงรายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการจัดการกับภัยคุกคามในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรได้สามารถปรับกระบวนทัศน์ในองค์การให้มีความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางไซเบอร์ดังกล่าว และสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ.

p1

p2

ประเด็นที่ 1 ไม่มีใครน่าไว้วางใจในไซเบอร์อีกต่อไป “No one left to trust in cyberspace”

หมายถึง การจารกรรมไซเบอร์ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ จะกลายเป็นกระแสหลัก การควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในประเทศหรือภูมิภาค จะสร้างความยุ่งยากต่อธุรกิจ โดยจะส่งผลสืบเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ จากการแทรกแซงของภาครัฐ รายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการของแต่ละหัวข้อ (รูปที่ 3 : Threat Horizon 2016 ประเด็นที่ 1 ”No one left to trust in cyberspace” 3 หัวข้อ) มีรายละเอียดดังนี้

P3

การจารกรรมไซเบอร์ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ จะกลายเป็นกระแสหลัก (Nation-state backed espionage goes mainstream)
การจารกรรมไซเบอร์โดยภาครัฐที่แต่เดิมส่วนใหญ่จะกระทำแบบปกปิดหรือซ่อนเร้น จะมีการเปิดเผยหรือเปิดโปงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมวงกันมากขึ้น ผลก็คือ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในโลกไซเบอร์ที่จะปกครองได้ยากขึ้น

แนวทางดำเนินการ

 • เข้าร่วมกลุ่มให้มีการแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคาม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทั้งภายในกลุ่มและข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม
 • มีการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร

 

การควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในประเทศหรือภูมิภาค จะสร้างความยุ่งยากต่อธุรกิจ (A Balkanized Internet complicates business)
รัฐบาลในหลายประเทศจะมีแนวคิดในการพยายามควบคุมภูมิรัฐศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการควบคุมหรือกำกับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ หรืออาจจะเป็นการร่วมมือเฉพาะภายในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาค ทั้งเป็นการปกป้องภายในจากภายนอก และการป้องกันภายนอกที่จะรุกล้ำโจมตีจากภายใน

แนวทางดำเนินการ

 • ประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในการมีข้อมูลใช้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • เข้าร่วมกระบวนการเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลากหลายกลุ่ม เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองร่วมกัน

 

ผลสืบเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ จากการแทรกแซงของภาครัฐ (Unintended consequences of state intervention)
องค์กรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ อาจจะถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ ซึ่งจะทำหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ผู้ตรวจการณ์หรือผู้รักษากฎระเบียบทางอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เช่น การสั่งปิดเว็บไซต์ การห้ามใช้งานสื่อข้อมูลออนไลน์ การห้ามเผยแพร่ข้อมูลบางประเภท เป็นต้น องค์กรจะต้องเตรียมมาตรการรับมือให้เหมาะสำหรับแต่ละอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางดำเนินการ

 • จัดทำและดำเนินการตามมาตรฐานและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหากมีภัยคุกคามประเภทนี้เกิดขึ้น
 • ดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อจัดเตรียมข้อความแจ้งลูกค้า กรณีมีอุบัติการณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการติดต่อลูกค้าเป็นแบบนอกระบบหรือช่องทางอื่น

 

ประเด็นที่ 2 “ความเชื่อมั่นในโซลูชั่นที่ยอมรับทั่วไป ความเชื่อมั่นในระบบหรือโซลูชั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเสื่อมสลาย ต้องคิดหาแนวทางใหม่” (Confidence in accepted solutions crumbles)

หมายถึง โซลูชั่น ระบบ แนวทาง วิธีการ ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและดำเนินการสืบเนื่องมา จะกลายเป็นช่องทางของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะส่งผลคุกคามและสร้างผลเสียหายต่อองค์กร รวมถึงภัยจากการจ้างงานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งาน Mobile/Smartphone Application การเข้ารหัสข้อมูล และ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ มีรายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการของแต่ละหัวข้อดังนี้ (รูปที่ 4 : Threat Horizon 2016 ประเด็นที่ 2 “Confidence in accepted solutions crumbles” 4 หัวข้อ)

p4

ผู้ให้บริการ จะกลายเป็นช่องโหว่สำคัญ (Service providers become a key vulnerability)
จากปัจจุบันที่องค์กรส่วนใหญ่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในประเภทงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งการจ้างพัฒนาระบบ การวางระบบโครงข่ายสื่อสาร การให้บริการจัดการข้อมูล ฯลฯ ดังนั้น ผู้ให้บริการเหล่านี้มีโอกาสจะกลายเป็นช่องโหว่หรือจุดอ่อนสำคัญตามวงจร Supply Chains เพราะผู้ให้บริการบางรายสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญหรือข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ แม้ว่าองค์กรจะมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอย่างดีแล้วก็ตาม แต่หากผู้ให้บริการมีความหละหลวมหรือไม่มีความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ เหล่าอาชญากรไซเบอร์ก็อาจจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการเหล่านี้แทนที่จะโจมตีองค์กรโดยตรง จึงจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะบังคับให้ผู้ให้บริการภายนอกของตนเองหรือบริษัทที่เป็นคู่ค้าด้วยจะต้องมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยหรือดำเนินการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในมาตรฐานระดับเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยยอดนิยมในปัจจุบันก็คือ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

แนวทางดำเนินการ

 • สนับสนุนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก โดยมุ่งเป้าของการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
 • สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนในกฎระเบียบและอำนาจขอบเขตตามกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร

 

ข้อมูลขนาดใหญ่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ (Big data = Big problems)
องค์กรต่าง ๆ จะมีข้อมูลใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ การจัดทำ Data Warehouse/Data Mining/Business Intelligence/Big Data Analytics หรือ แนวทางอื่น ๆ ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการตามโครงสร้างและความพร้อมภายใน และรวมทั้งเทคโนโลยีและปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งก็อาจทำให้มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาดได้จากการจัดทำชุดข้อมูลที่ผิดหลาดหรือไม่สมบูรณ์ หากองค์กรไม่สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม ปัญหาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในที่สุด

แนวทางดำเนินการ

 • ดำเนินการให้องค์กรมีความพร้อมในด้านทักษะที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • จัดทำกระบวนการที่จะสามารถนำเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร

 

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นช่องทางหลักที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Mobile apps become the main route for compromise)
วิวัฒนาการด้านความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ไปอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ทำให้วงจรการพัฒนาระบบหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานในอุปกรณ์มือถือก็จะต้องรวดเร็วให้สามารถใช้งานได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ขาดการพิจารณาประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย และทำให้ Mobile Application กลายเป็นช่องทางหลักสำหรับอาชญากรไซเบอร์และเหล่าแฮกเกอร์ ที่จะเจาะระบบหรือแอบแฝงอยู่ในอุปกรณ์มือถือ ตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ต้องการ

แนวทางดำเนินการ

 • จัดทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันในการบริหารจัดการการเข้าถึงสารสนเทศ (Access Management)
 • ส่งเสริมความรู้และความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงจากการนำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนตัว มาใช้งานในองค์กร (Bring Your Own Anything: BYOx) ในแนวทางการใช้งานที่เหมาะสมในเชิงสร้างสรรค์และปลอดภัย ทั้งการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ (Bring your own device: BYOD), การจัดเก็บข้อมูลในบริการ Cloud ที่ไม่ใช่ขององค์กร (Bring your own cloud: BYOC)

 

การเข้ารหัสข้อมูล ไม่เกิดผล (Encryption fails)
การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่นำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ใช้กันอยู่นั้นจะล้มเหลวหรือไม่เกิดผล ไม่ว่าจะมีการใช้วิธีการและอัลกอริธึมที่พัฒนาให้ปลอดภัยมากเพียงใด เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตจะทำให้ความสามารถของระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งรวมกับวิธีการ back-door กับซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ ที่ในอดีตอาจต้องใช้เวลาหลาย ๆ ปี ในการถอดรหัส แต่ปัจจุบันสามารถทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือนาที หรือในระดับวินาทีเลยด้วยซ้ำ

แนวทางดำเนินการ

 • จัดทำการจัดลำดับชั้นข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรายการทรัพย์สินสารสนเทศที่มีความสำคัญ (Sensitive information and Critical information) ทำให้ผู้บริหารองค์กรรับรู้ถึงความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องเผชิญ
 • ระบุวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ใช้ทั้งองค์กร กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเข้ารหัสข้อมูลให้เท่าทันกับปัญหาด้านการเข้ารหัสข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต

 

ประเด็นที่ 3 “ความล้มเหลวต่อการรักษาระดับการให้บริการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” (Failure to deliver the cyber resilience promise)

เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่แต่เดิมผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เท่าที่ควร โดยที่ CEO ไม่ตระหนักหรือไม่รับรู้ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (CIO) หรือ ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) แต่ในปัจจุบัน CEO เริ่มมีความตระหนักรับรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบกลับไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือหาแนวทางในการจัดการได้ ทั้งนี้ มีรายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการของแต่ละหัวข้อ (รูปที่ 5 : Threat Horizon 2016 ประเด็นที่ 3 “Failure to deliver the cyber resilience promise” 3 หัวข้อ) ดังนี้

p5

CEO รับรู้ถึงปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดผลงานส่งมอบที่ได้ผลจริง (The CEO gets it, now you have to deliver)
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้เริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ และได้มอบหมายให้ CISO หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้นำเสนอแนวทางและคุณค่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เมื่อเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่าย หรือ อาจจะขอให้ดำเนินการในมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในขณะที่โครงสร้างขององค์กรไม่พร้อมหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้บริหารที่รับผิดชอบนั้นอาจไม่สามารถให้ข้อมูลหรือดำเนินการในมาตรการตามที่ CEO ร้องขอได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

แนวทางที่ควรดำเนินการ

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ CISO โดยการสนับสนุนอย่างแข็งขันในการจัดวางงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร
 • ปรับกระบวนการภายในให้งานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

ความแตกต่างด้านทักษะ จะมีช่องว่างห่างมากขึ้น (Skills gap becomes a chasm)
ความแตกต่างในทักษะด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ จะมีช่องว่าง (Gap) ห่างมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ภัยคุกคามก้าวล้ำ แต่ทักษะของบุคลากรมีพัฒนาการในสัดส่วนที่ช้ากว่า องค์กรหลายแห่งพยายามส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรภายใน โดยไม่มีการพิจารณาสรรหาโดยการเฟ้นหาตัวบุคลากรที่มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีข้อบังคับหรือบทบัญญัติทางกฎหมาย มากดดันในเรื่องนี้

แนวทางที่ควรดำเนินการ

 • สร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) ภายในองค์กร และมีการสร้างแรงจูงใจที่เป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อดึงบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ โดยใช้โครงการ Mentoring ในลักษณะพี่เลี้ยงหรือการให้คำปรึกษา การฝึกสอนหรือ coaching จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตลอดจนการโปรโมทตำแหน่งงานภายในองค์กร
 • สนับสนุนแผนงานริเริ่มจากภายนอกที่จะช่วยพัฒนาและจุดประกายในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ เช่น โครงการ Cyber Range หรือ Cybersecurity Contest/Challenge (Cybersecurity Got Talent )

 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จะไม่สามารถใช้ได้กับคนรุ่นใหม่ (Information security fails to work with new generations)
ในแต่ละองค์กรมีบุคลากรในระดับอายุที่แตกต่างกัน ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen-Y และ Gen-Z ที่เติบโตมาพร้อมกับความทันสมัยทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีการใช้งานหลากชนิด ทั้งแพล็ตฟอร์ม อุปกรณ์ และช่องทางการใช้งาน ทำให้แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีแต่เดิมอาจจะไม่เหมาะสมกับแนวทางในปัจจุบันสำหรับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งท้าทายสำหรับ CISO และผู้บริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบ

แนวทางที่ควรดำเนินการ

 • ทำความเข้าใจการใช้ชีวิตการทำงานของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีโลกโซเชี่ยลและข้อมูลส่วนตัวที่แตกต่างอย่างมากกับคนรุ่นก่อน ดังนั้น รูปแบบความมั่นคงปลอดภัยแบบเดิม ๆ จึงอาจจะไม่เหมาะสมแล้วกับคนรุ่นใหม่ Gen-Y และ Gen-Z
 • ปรับนโยบายและวิธีปฏิบัติในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคนรุ่นใหม่ Gen-Y และ Gen-Z

 

จึงสรุปได้ว่าจากรายงาน Threat Horizon 2016 สรุปว่าภัยคุกคามในประเด็นและหัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนั้น ไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกหรือขั้นตอนเตรียมการอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ เราสามารถสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการ (รูปที่ 6 : สรุปแนวทางดำเนินการและข้อเสนอแนะสำหรับ Threat Horizon 2016) ดังนี้

p6

ทบทวนตรวจสอบกระบวนทัศน์ในการรับมือไซเบอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กรเสียใหม่ Re-exam organization’s internet and cyber resilience paradigm
มีการทบทวนกระบวนทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านไซเบอร์ ซึ่งกระบวนทัศน์นี้ครอบคลุมถึง แนวคิด กระบวนคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และแนวการดำเนินการ มาทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการ

 • Re-think Cybersecurity: Responsive Security
  ทบทวนเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยใช้แนวคิด “Responsive Security” ในการจัดเตรียมความพร้อมและการตอบสนองรับมือ” (รูปที่ 7 : แนวคิด “Responsive Security”, Re-Think Cybersecurity)

 

ทบทวนการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคามภายในองค์กร Re-assess organizations’ cybersecurity and insider threats

ให้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ที่มีผลจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และภัยคุกคามด้านความมั่นคงสารสนเทศภายในองค์กร สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมและฐานความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางไซเบอร์

ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการ

 • Effective Management of Information Risk and Cybersecurity Risk
  กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งด้าน Information security และ Cybersecurity

 

ดำเนินการตอบสนองต่อผลกระทบ ความท้าทายที่เกิดขึ้น รวมถึงวงจรของผู้ให้บริการ React to possible impacts, the emerging challenges, including supply chain

ให้มีการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบที่มีหรือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการและแนวทางการจัดการตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Supplier relationship) ในการจัดการตามวงจร Supply Chain ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการ

 • Standards & Best Practice, Cybersecurity Framework and Critical Security Controls
  จัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่สำคัญ โดยพิจารณามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ใช้การจัดทำและดำเนินการมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร

 

จากผลสรุปแนวทางดำเนินการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการปกป้องหรือการป้องกัน (Protect and Prevent) อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น ปัจจุบัน จึงมี แนวคิดเรื่องการดำเนินการเตรียมความพร้อมและความสามารถในการตอบสนอง (Readiness and Responsiveness) (รูปที่ 7 : แนวคิด “Responsive Security”, Re-Think Cybersecurity) ซึ่งแต่เดิมจะมีพูดแต่ว่าเรามั่นคงปลอดภัยรึยัง “Are We Secure?” แต่แนวคิดใหม่นี้ให้มุมมองเรื่องการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม ว่าเราพร้อมรึยัง “Are We Ready?”

p7
p8

จากแนวคิด “Responsive Security” กำหนดลำดับในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็น 3 ระดับ (รูปที่ 8: แนวคิด “Responsive Security” : Are we ready?, Re-Think Cybersecurity) ได้แก่

   1). Baseline security practices เป็นการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
   2). Events, Incidents and Attack Sensitivity เป็นการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ และการโจมตีที่เกิดขึ้น ตามระดับความสำคัญ
   3). Response Readiness เป็นการดำเนินการให้พร้อมในการรับมือและตอบสนองได้ทันท่วงที

 

องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity ของสถาบัน NIST ในการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน Cybersecurity (รูปที่ 9 : “Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity”, NIST) ซึ่งกำหนด Functions เป็น 5 ด้าน ได้แก่ การระบุ (Identify) การป้องกัน (Protect) การตรวจจับ (Detect) การตอบสนอง (Respond) และการกู้คืน (Recover) โดยในแต่ละ Functions ได้ระบุมาตรการและแนวทางจัดการสำหรับกิจกรรมในแต่ละเรื่อง จาก NIST Cybersecurity Framework ดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อจัดทำแนวทางและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับแต่ละ Functions ทั้ง 5 ด้าน ได้ตามตัวอย่าง Mapping NIST Cybersecurity Framework (รูปที่ 10 : การประยุกต์ใช้ NIST Cybersecurity Framework by ACIS Cyber LAB, A. Nipon Nachin)

p9

p10

นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถประยุกต์ใช้กรอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยตามแนวทาง The 20 Critical Security Controls ของสถาบัน Council on Cybersecurity (CCS) (รูปที่ 11 : การประยุกต์ใช้ CCS’s Critical Security Controls – CSC1-CSC20 mapping by ACIS Cyber LAB , A. Nipon Nachin ) เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กร 20 รายการสำคัญ โดยระบุแนวทางทั้งที่เป็นมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมหลัก ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อดำเนินการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในแต่ละหัวข้อ

p11
รูปที่ 11 : การประยุกต์ใช้ Council on Cyberserity Critical Security Controls
– CSC1-CSC20, Mapping by ACIS Cyber LAB A. Nipon Nachin

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy