ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งย่อมาจาก “Payment Card Industry Data Security Standard” เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดย Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) มาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ที่มีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยการควบคุมข้อมูลและช่องโหว่ต่างๆ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และได้นำไปใช้กับทุกองค์กรที่ทำหน้าที่เก็บรักษา ประมวลผล หรือรับส่งข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรของค่ายใดก็ตาม

มาตรฐาน PCI DSS ได้เริ่มใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบัตรเครดิต 5 ค่ายยักษ์ คือ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ซึ่งมีจุดหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกค้า โดยสร้างความมั่นใจว่าผู้ขาย (ผู้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บรักษา การประมวลผล และการรับส่งข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานอาจทำได้โดยตรวจสอบเองด้วยบุคลากรภายในองค์กรหรือให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ ซึ่งจะใช้วิธีใดไม่เกี่ยวกับขนาดองค์กร แต่ขึ้นกับปริมาณการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตขององค์กรนั้นๆ การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS จะต้องทำเป็นประจำทุกปี โดยองค์กรที่มีปริมาณธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตมาก จะต้องได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินอิสระ (Qualified Security Assessor : QSA)

ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรที่มีธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่หนึ่งค่ายขึ้นไป แต่ไม่ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด PCI DSS จะไม่สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ ทั้งยังต้องถูกตรวจสอบ และอาจถึงขั้นเสียเงินค่าปรับ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มั่นใจได้ว่าองค์กรของท่านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS และระบบสารสนเทศของท่านมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับมาตรฐาน PCI DSS

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center