รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ Data Protection สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบุคลากรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (C-DPF) วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ระดับพื้นฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงภาพรวมองค์ประกอบของมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาหลักสูตรอบรม 1. ความท้าทายและภัยคุกคามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2. ภาพรวมของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. การร้องเรียน ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ 5. สิทธิของ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” 6. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 7. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 8. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9. ความสัมพันธ์ PDPA และ GDPR 10. มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายเหตุ: C-DPF Exam 16:30-18:00 น. ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง (รวม 75 นาที) Certified in Data […]

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy