รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ Data Protection สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบุคลากรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (C-DPO) วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะและทักษะในข้อกำหนดและองค์ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงองค์ประกอบของมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (DPO) เนื้อหาหลักสูตรอบรม 1. ความท้าทาย ความเสี่ยง และภัยคุกคามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2. องค์ประกอบของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. โครงสร้างของหน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย 4. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. การร้องเรียน ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ 6. สิทธิของ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Workshop) 7. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 8. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 9. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Workshop) 10. ความสัมพันธ์ PDPA และ GDPR 11. มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 12. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Workshop) 13. การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 14. […]

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy