รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ Data Protection สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบุคลากรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (C-DPP) วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดและองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงองค์ประกอบของมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาหลักสูตรอบรม 1. ความท้าทาย ความเสี่ยง และภัยคุกคามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2. ภาพรวมของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย 4. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. การร้องเรียน ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ 6. สิทธิของ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” 7. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 8. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 9. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 11. กรอบการดำเนินงาน โครงสร้าง นโยบายและแนวปฏิบัติ 12. การประเมินผลกระทบ/การประเมินความเสี่ยง 13. มาตรการความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคนิคและด้านองค์กร 14. การจัดการเหตุละเมิด การรายงาน 15. ความสัมพันธ์ PDPA และ […]

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy