เรียนรู้หลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และ การแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger