Solution for PDPA

ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเลื่อนไป 1 ปี ในบางมาตรา แต่เรื่องความปลอดภัย (Security) ไม่ได้ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งในมาตรา 4 ได้ระบุไว้ชัดเจน ว่า องค์กรที่ได้รับการยกเว้นทั้ง 22 องค์กร ยังต้องรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ควรจะรีบทำเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างนี้ เพราะเป็นประโยชน์กับธุรกิจตัวเอง ตระหนักและเตรียมความพร้อมให้ทัน! เมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ เพราะหากคุณไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ดี อาจโดน “ฟ้อง” ได้แบบไม่รู้ตัว

เตรียมความพร้อมให้ดี กับ 4 ขั้นตอนที่คุณควรรู้ เพื่อให้องค์กรของคุณมี Privacy Sustainable อย่างยั่งยืนในอนาคต

1. ศึกษามาตราในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มต้นองค์กรควรศึกษาเนื้อหาในพ.ร.บ. เพื่อให้ทราบว่าแต่ละมาตราต้องการอะไร และเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง
2. จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะใช้มาตรฐานหรือกรอบการปฏิบัติเช่น ISO/IEC 27701:2019, NIST Privacy Framework เป็นต้น ในการพัฒนาเอกสารด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมด้าน Privacy มากที่สุด
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่พนักงานในองค์กร, ตรวจสอบการดำเนินงาน, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, คนในองค์กร, เจ้าของข้อมูล) รวมถึงทำหน้าที่รักษาความลับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับพนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรต้องตระหนักและเตรียมความพร้อม หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“ACIS”) พร้อมเป็นที่ปรึกษา และมีบริการสำคัญเพื่อให้องค์กรของคุณมีความพร้อมด้าน Privacy อาทิ

บริการให้คำปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System : PIMS)
บริการ Outsourced DPO ให้คำปรึกษาดูแลทั้งทางเทคนิค และทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บริการ Awareness Training เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA

สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติม
โทร : ☎️ 02 2534736
Line:@acis (มี@ข้างหน้า)

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy