แนวปฏิบัติและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์แนวคิด GRC นำมาใช้งานจริงในองค์กร | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger