บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“ACIS”) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในด้าน Cybersecurity & Privacy Complianceโดยมีบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างความแตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยขอแนะนำบริการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. Consulting Services บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) แบบครบวงจร ซึ่งให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 2. Training Services บริการเทรนนิ่งให้ความรู้เกี่ยว Cybersecurity โดยแบ่งเป็นบริการสำหรับองค์กร และบริการ Course สำหรับบุคลากรทั่วไปที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึก และต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบใบ Certificated สำหรับความก้าวหน้าในอนาคต 2.1 บริการ Awareness Training เป็นบริการสำหรับองค์กรเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity […]

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy