สถานการณ์ขององค์กรในประเทศไทยเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน BS7799 Part 2 กับ บทวิเคราะห์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 17799 Second Edition และ มาตรฐาน ISO/IEC FDIS 27001:2005 | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger